پردیس شماره 2- فرمها و دستور العمل ها
فرمهای پردیس دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/2 | 

فرم درخواست حذف اضطراری درس

فرم درخواست حذف پزشکی 

فرم درخواست مجوز گذراندن درس به صورت مهمان

فرم عمومی درخواست های آموزشی

فرم مجوز دفاع از پایان نامه

مقررات آموزشی پردیس دانشگاهی

فرم درخواست مجوز گذراندن درس به صورت مهمان در دانشگاه دیگر

فرم مجوز برگزاری آزمون جامع دکترا

 

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.13739.33589.fa.html
برگشت به اصل مطلب