پردیس شماره 2- آئین نامه ها
منشور اخلاقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/3/21 | 

منشور اخلاقی آقایان

منشور اخلاقی خانمها

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12786.28632.fa.html
برگشت به اصل مطلب