پردیس شماره 2- اطلاعیه های آموزشی دانشجویان جاری
برنامه زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۲۸ | 

برنامه زمابنندی ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار به شرح پیوست اعلام شده است.

برنامه سمینار

با آرزوی موفقیت

امور آموزش پردیس دانشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://rds.iust.ac.ir/find-90.12823.45591.fa.html
برگشت به اصل مطلب